série PZ

Informace

série PZ

LITINOVÉ POZINKOVANÉ TVAROVKY SÉRIE PZ

NÁVOD K MONTÁŽI:
Montáž smí provádět osoba s příslušným odborným zaměřením a oprávněním provádět příslušné instalace. Při montáži je nutno
dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost práce.
UPOZORNĚNÍ:
1) Fitinky litinové jsou určeny k přepravě tekutin a plynů do dovoleného tlaku a teploty předepsaných EN 1...

LITINOVÉ POZINKOVANÉ TVAROVKY SÉRIE PZ

NÁVOD K MONTÁŽI:
Montáž smí provádět osoba s příslušným odborným zaměřením a oprávněním provádět příslušné instalace. Při montáži je nutno
dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost práce.
UPOZORNĚNÍ:
1) Fitinky litinové jsou určeny k přepravě tekutin a plynů do dovoleného tlaku a teploty předepsaných EN 10242.
2) Spojovací závity litinových fitinek slouží ke vzájemnému propojování se součástmi, které mají závit podle normy ISO 7-1.
Vnější závity podle této normy jsou kuželové, vnitřní mohou být kuželové nebo válcové. Závity přítužných matic, matic šroubení
a jejich protikusů jsou ve shodě s ISO 228-1.
3) Veškeré napojované protikusy musí být opatřeny závitem odpovídající normě ISO 7-1.
4) V případě šroubování na jiný závit může dojít k netěsnostem a k porušení závitu.
5) Těsnosti spoje se dosahuje za použití vhodného těsnícího prostředku (například teflonová páska nebo teflonové vlákno).
Dbejte na správné množství a natočení těsnícího prostředku.
6) Před vlastní montáží zkontrolujte fitinku vizuálně, zda není poškozena. V případě zjištění jakéhokoliv poškození nesmí být
tvarovka zamontována do sestavy potrubí.
7) Montáž provádějte vhodným nářadím tak, aby nebyl poškozen povrch fitinky, odpovídající velikosti a druhu dotahovaných fitinek.
8) Při dotahování je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému namáhání či dokonce poškození.
9) Vlastní montáž: Na tvarovku namotejte těsnící prostředek proti směru hodinových ručiček. Našroubujte fitinku lehce rukou
do protikusu na 2-3 závity. Fitinku dotáhněte na straně utahovaného závitu pomocí momentového klíče.

závitG 1/4"G 3/8"G 1/2"G 3/4"G 1"G 5/4"G 6/4"G 2"
max.utahovací350kpcm400kpcm600kpcm900kpcm1400kpcm2000kpcm2700kpcm4000kpcm
moment34Nm39Nm58Nm88Nm137Nm196Nm264Nm392Nm


10) Šroubení artikl 330 a 331 by mělo být požito pouze jako smontovaný celek, protože jednotlivé součásti šroubení různých výrobních
značek nebo jednotlivé části různých typů stejných výrobních značek nemusí být zaměnitelné.
11) Montáž potrubních rozvodů má probíhat tak, aby na těla spojovacích tvarovek působily co nejmenší osové síly a ohybové
momenty, které zvlášť u velkých rozměrů mají vliv na trvalé deformace těla a tím také na těsnost a na možnost prasknutí tvarovek.
12) Na instalovaném potrubí musí být zamezeno veškerým vibracím, otřesům a tlakovým rázům. Celkové potrubní soustavy
mají být uspořádané tak, aby byly co nejméně namáhané tepelnou dilatací.
13) Po dokončení montáže se musí rozvody prohlédnout a provést tlakové zkoušky podle předepsaných norem. Tím se prověří
kompletnost rozvodů, odolnost proti vnitřnímu přetlaku a těsnost. Před tlakovou zkouškou je potřeba rozvody propláchnout
a současně na nejnižším místě odkalit.
14) Použité těsnící materiály musí být v souladu s předepsanými hygienickými a technickými normami a musí být atestovány
pro druhy médií, se kterými přijdou do styku. Nesmí nijak narušovat strukturu materiálu ze stránky mechanické ani chemické.
15) Mazací tuky a oleje použité při dotahování nesmí narušovat chemicky strukturu výrobků ani příslušného těsnění
a musí odpovídat hygienickým normám, aby nedošlo ke kontaminaci přepravovaných médií.
16) Nepoužívejte izolace, u kterých by vlivem vyšších teplot docházelo k deformaci (připečení) z důvodu případné demontáže.
17) Nepoužívejte výrobky, které byly již instalovány a mají zjevné technické poškození (poškozené závity, stěny, nebo jsou jinak
deformovány, atd.).
18) Po demontáži nebo opravě části potrubí je nutno překontrolovat těsnost přilehlých spojů, jestli během manipulace s potrubím
nedošlo k mechanickému poškození.
19) Není určeno pro přepravu kyselin, výbušných látek a médií, která by mohla narušit chemicky nebo mechanicky strukturu výrobků.
20) Není určeno pro spojování na konstrukci.
21) Není určeno pro připojení vibračních strojů ani jiných zařízení, u nichž se předpokládá případné mechanické namáhání.
22) Zamezte zamrznutí přepravovaného média.
23) Tvarovka je neopravitelná.
24) Jiné použití než je výše uvedeno konzultovat s výrobcem, jinak nepřebírá zodpovědnost za způsobené škody.
25) Nesmí být použito jinak než vyhrazeným způsobem.

NÁVOD K OBSLUZE:
Výrobek nevyžaduje obsluhu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ:
K zajištění dočasné ochrany litinových fitinek skladujete toto zboží v suchých a uzavřených prostorách tak, aby nebylo vystaveno
přímým povětrnostním vlivům.
Po instalaci doporučujeme pravidelně provádět kontrolu těsnosti spojů.
Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností lze použít povrchovou izolaci, která je atestována.


Zobrazit celý popis

série PZ Počet produktů: 10

Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek
Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek