armatury pro rozvody vody

Vodoinstalace

Všeobecně je název vodovod nebo vodovodní řád zařízení pro potrubní rozvod nebo podobnou dopravu vody.

Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku (rozvody) upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Podle území, které zásobují vodou:

 • Samostatný vodovod - není zapojen do sítě, zásobuje jeden nebo několik objektů z místního zdroje
 • Místní síť - zásobují jednu obec nebo město
 • Skupinová síť - zásobují několik měst či obcí
 • Oblastní síť - zásobují velké množství spotřebišť

Podle výškového uspořádání:

 • Gravitační - k dopravě vody není třeba energie na provoz čerpadel. Výškový rozdíl mezi spotřebitelem a vodojemem musí být takový, aby u nejvýše položených výtoků byl k dispozici tlak alespoň 250 kPa .
 • Výtlačné - nejčastěji používaný typ vodovodu, jelikož vodní zdroj je často ve stejné výšce jako spotřebiště. Přetlak je v tomto případě vytvořen pomocí čerpadel jež vodu tlačí ze zdroje do vodojemů.

Podle plošného uspořádání vodovodní sítě:

 • Větvená síť - z vodojemu vede hlavní větev vodovodního řadu, ze které vedou odbočky ke koncovým spotřebitelům. Výhodou jsou malé náklady na výstavbu, nevýhodou je, že v případě poruchy hlavního řadu není voda dodávána velkému počtu obyvatel
 • Okruhová síť - vodovodní řady jsou do okruhu zapojeny tak, aby bylo možné všechny části rozvodu zásobovat ze dvou stran. To je výhodné při poruchách. Výhodou je také stálá cirkulace vody a vyrovnanější tlakové poměry v síti
 • Kombinovaná síť

Objekty na vodovodní síti:

 • Čerpací stanice (např. domácí vodárna) - slouží k vytvoření potřebného přetlaku ve vodovodní síti
 • Rozvodné skříně - (skříně rozvaděče - rozdělovače) - budují se k rozvětvení přívodního vedení vody nebo topení. V těchto rozvaděčích jsou umístěny rozdělovače většinou pro podlahové topení, mohou být i pro umístění vodoměrů.
 • Armaturní šachty - zřizují se z důvodu přístupu k uzávěrům, kulovým kohoutům a ventilům, odvzdušňovacím a redukčním ventilům nebo vodoměrům. Dno šachty má mít odvodnění, aby při poruše nedošlo k zaplavení šachty
 • Vodojemy - slouží k akumulaci vody
 • Vodovodní přípojka - spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu
 • Bytové a domovní stoupačky - pro rozvody vody, kanalizace, plynu v panelákových, činžovních a bytových domech.

Zařízení armatury na vodovodní síti:

 • Uzavírací armatura - kulový ventil, kohout, šoupě, šoupátko - použití v místě napojení přípojky na řad nebo v rozvodech vody, pro ovládání šoupátka se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu, kulové ventily se ovládají pákou a kohouty ovládacím kolečkem. jako uzavírací armatura může být považována i např. vodovodní baterie
 • Redukce - ke zvětšení nebo zmenšení dimenze potrubí rozvodu nebo odpadu.
 • Vodoměr - pro měření spotřeby vody, některé typy mohou pro dodržení přesnosti měření vyžadovat rovný úsek potrubí před a za vodoměrem pro uklidnění proudění vody
 • Zpětný ventil (klapka) - usměrňovací armatura zabraňující zpětnému proudění vody
 • Filtr - tam kde je požadována maximální ochrana proti vzniku nečistot z vodovodu se osazuje filtr na vodu.
 • Filtrační zařízení - nádoba s náplní, patronou nebo vložkou určená k filtraci vody nebo jiného média za účelem odfiltrování nežádoucích nečistot, kalů, příměsí, zápachu nebo jiné úpravě kapaliny.
 • Vypouštěcí ventil - slouží k vypuštění média z rozvodu nebo nádrže. může být součástí ventilů nebo kohoutů, ale i jako samostatný. v některých případech slouží zároveň i jako napouštěcí a to především v systémech topení.
 • Manometr (tlakoměr) - slouží k zjištění tlaku
 • Odvzdušňovací ventily - k odpuštění přebytečného vzduchu ze systému topení. k odvzdušnění systému dochází buď automaticky nebo ručně
 • Redukční ventil (regulátor tlaku) - snižuje hodnotu tlaku vody na přívodu na požadovanou hodnotu. omezuje výkyvy tlaků z hlavního vodovodního řádu a chrání tak ostatní spotřebiče před poškozením.
 • Pojistný ventil (pojišťovací) - používá se u kolte nebo bojleru nebo tak kde dochází k ohřevu vody. jeho funkce spočívá v odpuštění přebytečné kapaliny při zvýšení tlaku vlivem přetopení nebo přehřátí systému.
 • Manometr - k měření tlaku v rozvodech vody, topení a plynu. také nazývaný tlakoměr. Pro určení přesného tlaku v potrubí, rozvodech, uzavřených okruzích topení a vodovodech
 • Termomanometr - měřidlo k stanovení teploty a tlaku, tlakoměr a teploměr sdružený v jednom měřidle
 • Těsnící materiál - slouží k utěsnění přechodu mezi trubkou a tvarovkou (dvěma tvarovkami). Spoj většinou závitový se utěsňuje namotáním těsniva na závity a následně se spojí sešroubováním fitinek. Pro tento typ spoje se používá jako těsnění teflonová páska nebo nit, dají se použít i tmely a lepidla na bázi teflonu. Spoje těsněné na plocho jejichž tvarovky mají dostatečnou opěrnou plochu se dají utěsnit plochým těsněním, toto těsnění se sešroubováním fitinek stlačí mezi dvěma plochami a tím dojde k utěsnění spoje. Pro tento typ spoje se používají lisovaná nebo vysekávaná těsnění z gumy, bezazbestu, fíbrová, silikonová.