HYDRA RAINMASTER

HYDRA RAINMASTER

Jedná se o zařízení k čištění užitkové i pitné vody. Skládá se ze samočistícího filtru a jedné nebo dvou nádob. Podle osazení nádob filtračními patronami je možné měnit jejich využití. Rozhodně věc konzultujte s odborníky.

Samočistící filtr nabízí jednoduchý způsob čištění filtračních patron formou zpětného proplachu. Četnost proplachů je závislá na časovém období, kdy se povrch filtrační patrony zanese tak, že dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar. Čištění probíhá vždy manuálně otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části filtru. V případě potřeby je možné filtr osadit elektroventilem a časovým spínačem, který umožní samočištění v předem naprogramovaných intervalech. V dalších nádobkách jsou umístěny filtrační patrony LA (aktivní uhlí) a FA 25 mcr (pouze filtrační patrona). V případě zakoupení verze s prázdnou nádobou volte filtrační patronu dle svých potřeb po konzultaci s našimi pracovníky.

- Recyklací vody (dešťové, studniční apod.) získáte kvalitní užitkovou vodu s širokým domácím využitím.

- Záměnou druhé, resp. třetí patrony získáte zařízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výběr patron v závislosti na požadovaném stupni filtrace).Návod na montáž a údržbu filtru HYDRA RAINMASTER


Montáž:
- Hydra Rainmaster se montuje naprosto stejným způsobem jako všechny filtry firmy Atlas filtri.
- Filtr nenapojujeme na potrubí přímo, ale prostřednictvím tlakových hadiček, aby nedocházelo k přenášení tlaků potrubí na hlavu filtru.
- Hlavu filtru připevníme na držák, který je příslušenstvím balení a držák připevníme na stěnu.
- Do spodní části první části filtru vešroubujeme vypouštěcí ventil s nástavcem na hadici. K utěsnění vypouštěcího ventilu slouží těsnění, které je součástí balení. Rozhodně netěsníme závit, aby nedošlo k prasknutí těla filtru!
- Vypouštěcí ventil uzavřeme.
- Odšroubujeme filtrační nádoby (jednu nebo dvě) a dovnitř umístíme filtrační patrony. Filtrační patrony vsuneme do hlavy filtru a zatlačíme tak, abychom překonali odpor daný „O“ kroužky.
- Opět našroubujeme nádoby a vyzkoušíme těsnost celého filtru.
- K odšroubování a našroubování nádoby použijeme přiložený montážní klíč.
- Odvzdušníme hlavy filtrů odvzdušňovacím šroubem.
- Provedeme zkušební proplach samočistícího filtru. Otevřeme vypouštěcí ventil, snížením tlaku dojde k poklesu filtrační patrony, kterou začne voda proudit opačným směrem. Tím dojde k vytlačení nečistot z povrchu filtru a tyto odtečou vypouštěcím ventilem. Odtékající vodu chytáme do nádoby, nebo hadicí přímo do odpadu.
- Proti vysokému tlaku chráníme filtr instalací regulátoru tlaku, proti hydraulickým rázům antishockem.

Výměna filtrační patrony:
- Každá filtrační patrona má jinou životnost. Proto nebudeme měnit vždy všechny patrony současně. Záleží na jejich životnosti a míře znečištění.
- Jestliže je patrona samočistícího filtru i po proplachu znečištěná, musíme patronu vyměnit (jedná se o speciální patronu pro samočisticí filtry 50 mcr).
- U ostatních patron se řídíme životností nebo mírou znečištění.
- Výměnu filtrační patrony (typ BX) provedeme po uzavření přívodu vody a odvzdušnění nádoby.
- Montážním klíčem, který je příslušenstvím výrobku, povolíme průhlednou nádobu, vyjmeme filtrační patronu, vložíme novou a opět filtr smontujeme.
- Odvzdušníme hlavu povolením odvzdušňovacího šroubu.
- Takto postupujeme u každé nádoby.

Upozornění:
- K připojení používejte vsuvky s „O“ kroužky, které jsou v nabídce firmy.
- V případě jiného připojení neuznáváme reklamace na netěsnost nebo poškození závitů v hlavě filtru.
- Na demontáž a montáž nádoby filtru používejte pouze přiložený klíč, jinak hrozí poškození nebo zničení nádoby filtru.
- Používejte pouze originální patrony.
- Po instalaci nebo výměně filtračních patron nechejte odtéct vodu, aby došlo k odplavení nečistot vzniklých při montáži nebo při výměně patron.

Elektroventil s časovačem:
- V případě použití elektroventilu odstraníme z těla filtru vypouštěcí ventil a na stejné místo vešroubujeme elektroventil s časovým spínačem.
- Při nastavování časovače musí být tento odpojen od napětí!
- Časovým spínačem nastavíme čas (hours), který má uplynout mezi jednotlivými proplachy. Má polohy 1-4. 1 = 2 hod., 2 = 4 hod., 3 = 8 hod., 4 = 16 hod. Můžeme zapnout i více variant současně a časy se sčítají.
- Druhá hodnota, kterou musíme nastavit je doba po kterou proplach bude trvat (seconds). Opět má polohy 1-4. 1 = 5 sek., 2 = 10 sek., 3 = 20 sek., 4 = 40 sek. Můžeme zapnout i více variant současně a časy se sčítají.
- Poloha zapnuto ON (páčka vlevo), vypnuto OFF (páčka vpravo).
- Časovač je osazen dvěma LED kontrolkami. Zelená bliká, jestliže je časovač zapnutý, červená svítí po dobu proplachu.
- Elekroventil je napájen trafem 230 V/24 V.
- Na vypouštěcí elektroventil upevníme hadici pro odtok vody.
- Jelikož dochází k nekontrolovanému odtoku vody, věnujeme pozornost správnému zaústění odtokové hadice do odpadu, aby nedošlo k zatopení místnosti! Odtoková hadice nesmí být delší než 2 m.
- Dejte pozor aby nedošlo ke skřípnutí hadice nebo ucpání odpadu.
- Zhoršení odtoku vody z filtru má za následek zhoršení jeho funkce.
- Jestliže patrona není dostatečně čistá, můžeme použít tlačítko pro manuální proplach, které podržíme max. 2 sek.! Můžeme použít opakovaně.