bytový, domovní a průmyslový vodoměr

Vodoměry

Jednovtokové vodoměry: Jednovtokový vodoměr se nejčastěji používá jako měřič spotřeby vody v domácnostech.
Pracují velice jednoduše, když voda protéká přes turbínu, tak prostřednictvím cirkulace vody přes turbínu dochází k otáčení ozubeného mechanismu, který odečítá litry nebo m3.
Vstup a výstup vodoměru jsou v jedné ose a voda procházející skrz komoru, kde je umístěná turbína, protéká aniž by docházelo k tlakovým ztrátám. Tím pádem dochází i k lepšímu odtoku případných nečistot z potrubí.
Jednovtokové vodoměry je možno dodat ve 3 odlišných typech:
- Mokroběžné vodoměry mají číselníky plně zaplaveny vodou kde dochází k přímému, mechanickému přenosu z turbíny na číselník.
- Mokroběžný vodoměr s chráněným číselníkem ve speciálním pouzdře s kapalinou. Přenos probíhá přímo z turbíny do ozubeného mechanismu.
- Suchoběžné vodoměry: voda protéká skrz komoru kde je umístěna turbína aniž by se dostala do vrchní části vodoměru. Voda je totiž izolována těsnící mosaznou deskou, která zabraňuje průniku vody do číselníku. Přenos je u tohoto typu zajištěn magnetickou spojkou.

Vícevtokové vodoměry: Vícevtokový vodoměr se používá jak pro domácnosti tak i pro průmysl.
Před tím než se voda dostane do vodoměru je proud vody rozdělen do několika malých proudů prostřednictvím ochranného pouzdra, ve kterém je umístěna turbína. Roztříštěný vodní proud vtéká do turbínové komory mnoha otvory kde dochází k stejnoměrnému průtoku vody a rovnoměrnému otáčení turbíny.
Poté se dostává voda ven přes horní díl ochranného pouzdra zajišťující nejlepší výkon a přesnost měření.
Vícevtokové vodoměry je možno dodat ve 3 odlišných typech:
- Mokroběžné vodoměry mají číselníky plně zaplaveny vodou kde dochází k přímému, mechanickému přenosu z turbíny na číselník.
- Mokroběžný vodoměr s chráněným číselníkem ve speciálním pouzdře s kapalinou. Přenos probíhá přímo z turbíny do ozubeného mechanismu.
- Suchoběžné vodoměry: voda protéká skrz komoru kde je umístěna turbína aniž by se dostala do vrchní části vodoměru. Voda je totiž izolována těsnící mosaznou deskou, která zabraňuje průniku vody do číselníku. Přenos je u tohoto typu zajištěn magnetickou spojkou.

Vodoměry typu Woltmann: Přírubové vodoměry Woltmann s vyměnitelnou vložkou se hlavně používají v průmyslu a velkých společnostech.
Hlavním charakteristickým risem těchto vodoměrů je, že uvnitř se skládá zařízení ze spirálovité vrtule, která rotuje okolo osy průtoku ve vodoměru. Průtok vody naráží na turbínu a magnetická spojka přenáší tento pohyb na mechanický číselník.
Měřící jednotka je při opravách plně a jednoduše vyměnitelná. Není potřeba měnit celý vodoměr, pouze meřící mechanismus.

Tangenciální typ vodoměru: Tangenciální vodoměry mají turbínu částečně zaplavenou vodou, takže dovolují průtoku vody procházet volně i když jsou ve vodě obsaženy nečistoty jako např. kousky zeminy, listí, pevné částice. Mechanismus není přímo v kontaktu s vodou. Tyto vodoměry jsou zejména vhodné pro zemědelské a zavlažovací účely.

Elektromagnetické průtokoměry: Elektromagnetické průtokoměry měří průtok elektricky vodových kapalin. Mají velmi vysokou přesnost aniž by je ovlivňovali jiné fyzikální parametry jako např. hustota, teplota nebo viskozita. Měřící potrubí je válcovitá nádrž s kompletně volným průchodem, aby se zabránilo jakýmkoli tlakovým ztrátám.

Impulzní snímač: Impulzní snímač je vyroben z hermeticky uzavřené kapsle kde uvnitř je vestavěný spínač s jazýčkovitými kontakty.
Tento vysílač muže být zabudován v jednovtokových, vícevtokových a přírubových vodoměrech Woltmann pod podmínkou, že už jsou z výroby vybaveny pro tyto účely. Množství litrů na jeden impulz, které zákazník potřebuje musí stanovit sám. Kabel může být propojen s vodoměrem a přístrojem, který zaznamenává impulzy, elektro-ventilem nebo čtečkou impulzů.
Před-příprava vodoměru spočívá v tom, že se vloží speciální magnetická ručička do číselníku místo obyčejné ručičky.
Speciálně vyrobená průhledná kapsle s destičkou je vsazena do impulzního vysílače. Samozřejmě antimagnetickou ochranu je možné zajistit také.

Montáž vodoměrů:

Správný výběr typu a druhu vodoměru:
-domovní,bytový
-suchoběžný,mokroběžný
-průtok Qnom,Qmax,Qmin
-maximální teplota a tlak
-dimenze potrubí

Instalace vodoměru:
-montáž vodoměru může provádět pouze firma nebo osoba s odbornou způsobilostí a registračním osvědčením na tyto montáže.
-před montáží zkontrolovat všechny značky a náležitosti na štítku vodoměru
-umístění vodoměru v nejnižším bodě měřící tratě ve směru průtoku média vyznačenou šipkou na vodoměru
-vodoměry montujeme podle konstrukčního řešení do horizontální nebo vertikální polohy podle typového schválení
-vodoměr montovat na lehko přístupné místo (odečet číselníku,výměna vodoměru)
-dodržet požadovanou přímou uklidňující délku 6xDN před a 5xDN za vodoměrem (pokud výrobce nestanoví jinak)
-před a za vodoměrem montovat kulové ventily a potrubí ukotvit proti přenášení vibrací
-vodoměr chránit filtrem nebo odkalovačem nečistot
-při montážních svářecích pracích použít mezikus a provést proplach potrubí
-v případě, že je vodovodní potrubí součástí uzemnění, je nutné přemostit vodoměr a připojené armatury
-vodoměr nesmí být vystaven otřesům způsobeným potrubím a armaturami.

STANDARDNÍ MONTÁŽ BYTOVÉHO VODOMĚRU
STANDARDNÍ M
ONTÁŽ DOMOVNÍHO VODOMĚRU

STANDARDNÍ MONTÁŽ VODOMĚRU WOLTMAN

Plombování vodoměru:
-kontrola těsnosti spojů, tlaková zkouška a kontrola funkčnosti
-vodoměry se plombují závěsnou olověnou plombou, popřípadě plastovou objímkou, zabraňující jakoukoliv nežádoucí manipulaci s vodoměrem
-závitové vodoměry se plombují přes převlečnou matici šroubení, přírubové vodoměry se plombují přes otvor a plombovací matici přes přírubu
-z montážní plomby musí být jasně čitelné údaje, kdo vodoměr instaloval-plomboval a rok montáže

Předání vodoměru:
-vystavení montážního(záručního) listu - typ a výrobní číslo vodoměru,počet montážních a metrologických plomb
-vystavení evidenčního listu vodoměru
-vystavení protokolu o předání vodoměru

Vodoměr je stanoveným měřidlem dle zákona č.505/90Sb. a jako takové podléhá povinnému ověřování. Doba platnosti ověření se řídí výnosem Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřední platnost metrologického ověření
- studená voda 6let
- teplá užitková voda 4 roky

Záruční podmínky: na vodoměry B-Meters se poskytuje záruka 24měsíců

V případě reklamací v záruční době se obracejte přímo na zastoupení firmy B-Meters pro Českou republiku:
B-Meters CZ s.r.o.
Neředínská 48
OLOMOUC
77900