Elektrické topné těleso

Elektrické topné těleso

Určení a základní předpoklady bezpečného provozu:

Elektrické topné těleso je určeno pro přímý ohřev teplonosné kapaliny v trubkových radiátorech, které jsou současně připojeny na systém teplovodního topení s expanzní nádobou. Montovat těleso do elektrických radiátorů (nenapojených na systém teplovodního topení) je oprávněn pouze výrobce elektrických spotřebičů.
Výkon elektrického topného tělesa se volí v závislosti na výkonu radiátoru dle doporučení jeho výrobce. Použití topného tělesa o větším výkonu, než je doporučený pro radiátor jeho výrobcem, je nepřípustné! Elektrické těleso musí být instalováno vždy ve svislé poloze odspodu nebo vodorovně v nejnižší části radiátoru. Umístění do radiátoru shora je nepřípustné! Při montáži a provozu je nutno dbát na to, aby kapalina, která se vlivem zvýšené teploty objemově roztahuje, mohla odcházet do expanzní nádoby.
Uvnitř topné tyče (v její špičce) je namontován omezovač teploty. Je určen k ochraně uživatele před následky přehřátí radiátoru při nedodržení podmínek správného používání. Pokud teplota kapaliny v radiátoru překročí 90oC, rozpojí omezovač el. obvod tělesa a tím zabrání dalšímu růstu teploty.
Vypnutí omezovače může být způsobeno následujícími okolnostmi:
- v radiátoru je namontováno těleso většího než přípustného výkonu
- použitá kapalina špatně obíhá v radiátoru – nepoužívejte olej
- radiátor je zavzdušněn nebo v něm vůbec není kapalina
- radiátor nemůže předávat teplo do okolí - sušení velkého množství ručníků
Konkrétní příčinu vypnutí omezovače zjistěte a odstraňte. Těleso je připraveno k dalšímu provozu, pokud ho odpojíte na dobu asi 15 minut od sítě.
Pamatujte! Teplotní omezovač Vás chrání před možným nebezpečím, není ale určen k běžnému vypínání tělesa od sítě.
Topné těleso EL.05MgO bylo zkoušeno a certifikováno v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze.

Technická data:
- provozní napětí 230V 50/60Hz
- krytí IP 44 (typ EL.05 a EL.05E), IP21(typ EL.05R), IP41(typ EL.05S)
- třída spotřebiče 1
- příkon dle výrobního štítku 200 až 1350W
- délka připojovacího kabelu 1,5m rovná (EL.05E) nebo 3,5m vinutá (typ EL.05, EL.05R, EL.05S)
- síťová vidlice flexovaná unischuko – pouze varianta EL.05, speciální montovaná unischuko (typ EL.05R a EL.05S), bez vidlice – varianta EL.05E
- připojovací závit G 1/2" (dle ISO 228)
- maximální provozní tlak 1,2MPa
- pracovní poloha svislá odspodu radiátoru nebo vodorovná ve spodní části radiátoru

Montáž tělesa a bezpečnostní pokyny pro montáž tělesa:
Montovat těleso smí pouze k tomu oprávněný odborník. Před prvním připojením tělesa k síti musí elektrickou bezpečnost tělesa a přívodní elektroinstalace zkontrolovat k tomu oprávněný odborník.
Těleso nesmí být v koupelnách a sprchách umístěno uvnitř vany nebo sprchy ani nad vanou nebo sprchou (zóny 0 a 1 dle ČSN 33 2000-7-701). Typ EL.05 R a EL.05S nesmí být umístěn ani ve vzdálenosti 0,6 metru od vany nebo sprchy (zóna 2 dle ČSN 33 2000-7-701). Přívodní elektroinstalace tělesa musí splňovat předpisy pro připojení spotřebiče třídy 1 a musí být chráněna odpovídajícím a funkčním proudovým chráničem. Pokud nebude těleso připojeno k síti namontovanou síťovou vidlicí, musí být v přívodu tělesa namontován spínač, který v případě potřeby umožní uživateli bezpečné odpojení od sítě.
Před montáží zkontrolujte, jestli výkon topného tělesa není vyšší než doporučuje výrobce radiátoru.
Těleso opatrně zasuňte odspodu do jednoho ze svislých profilů radiátoru a dotáhněte stranovým klíčem velikosti 22. Je nepřípustné těleso dotahovat za kovovou průchodku připojovacího kabelu! Pokud konkrétní situace vyžaduje, aby do vstupu radiátoru, kam montujete topné těleso, byla současně připojena zpětná větev teplovodního systému, použijte speciálně k tomu určený T-kus (je dodáván do obchodní sítě jako příslušenství k topným tělesům - obj. kód T0034).
Radiátor zavěste na zeď , připojte k otopné soustavě, napusťte kapalinou a odvzdušněte. Přitom dbejte, aby nedošlo k poškození kabelu nebo pouzdra tělesa.
Pro připojení tělesa do síťové zásuvky lze na konec přívodního kabelu varianty EL.05E namontovat síťovou vidlici odpovídajícího provedení. Doporučujeme použít originální příslušenství tělesa, a to síťovou vidlici se spínačem typu VS1 (obj. kód T0255) nebo prostorový regulátor teploty R10A (obj. kód T0134).
Pozor! Síťové vidlice mají nižší krytí proti vodě než topné těleso, a to IPX1. Není možné je tedy provozovat ani v prostoru bližším než 600mm od vany nebo sprchy (zóna 2 dle ČSN 33 2000-7-701). Schéma zapojení vidlice VS1 je na obrázku. 


Před připojením tělesa k síti ověřte izolační odpor a ochranu proti úrazu elektrickým proudem zemnícího vodiče tělesa podle platné normy. Pokud je vše v pořádku, je možné těleso připojit k síti. Potvrďte montáž do záručního listu na zadní straně tohoto návodu a předejte návod uživateli při předání provedeného díla.

Používání tělesa a bezpečnostní pokyny pro uživatele:
Radiátor se zabudovaným elektrickým tělesem může pracovat ve dvou režimech.
1. Jako "klasický radiátor ústředního topení" vyhřívaný teplou vodou (namontované el. topné těleso nemění jeho funkci).
2. Jako samostatné topidlo. V době, kdy není v provozu systém ústředního vytápění, je možné vodní náplň radiátoru ohřívat přímo pomocí namontovaného elektrického topného tělesa.
V tom případě uzavřete přívodní ventil radiátoru a zapněte těleso. V případě, že máte těleso vybavené síťovou vidlicí, musí být vidlice umístěna v zásuvce vždy ve svislé poloze s kabelem vystupujícím z vidlice dole. Jiná pracovní poloha vidlice je nepřípustná! Je zakázáno používat prodlužovací přívod! V případě vytažení vidlice ze zásuvky musí být zajištěno, aby dovnitř nevnikla voda. Proto doporučujeme nevytahovat vidlici ze zásuvky a pro odpojení využívat spínač na vidlici.

Pokud do vidlice vnikla voda, je zakázáno jí zasouvat do zásuvky!
Radiátor nesmí být při provozu tělesa zavzdušněn – hrozí jeho přehřátí!
Zpětná větev radiátoru nesmí být uzavřena – hrozí roztržení radiátoru vysokým tlakem kapaliny při jejím ohřevu!
Přívodní kabel tělesa nepokládejte na ohřátý radiátor – poškozený přívodní kabel může vyměnit pouze výrobce tělesa nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo vzniku nebezpečné situace .
Pokud se radiátor přehřívá a vypíná teplotní omezovač, odstraňte příčinu nebo přizvěte odborníka.
Těleso není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Není přípustné ponechat děti bez dozoru, aby si mohly s tělesem nebo jeho příslušenstvím hrát.